اطلاعات تماس
تلفن
۳۶۶۱۵۰۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸
۸۸۴۵۰۱۶۴ ۲۱ ۰۰۹۸
۴۰۳۳۰۲۳۰ ۲۱ ۰۰۹۸
۴۰۳۳۰۲۵۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۶۱۵۰۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۰۹۱۲۵۴۸۷۸۱۷ ۰۰۹۸
آقا فتحی : ۰۹۳۹۹۷۹۳۵ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
لاله زار جنوبی ، کوچه اتحادیه ، پاساژاتحادیه ، طبقه اول ، پلاک 12

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر نمایندگی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر نمایندگی
  • آدرس:
  • لاله زار جنوبی ، کوچه اتحادیه ، پاساژاتحادیه ، طبقه اول ، پلاک 12

  • :
  • ۳۶۶۱۵۰۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۸۸۴۵۰۱۶۴ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۴۰۳۳۰۲۳۰ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۴۰۳۳۰۲۵۰ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۳۶۶۱۵۰۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

آدرس